Lindsay Smith

Elizabeth Seton High School
Upper Marlboro, MD
Scholarships Awarded in 2021: NSHSS STEAM Scholarship